523 350 019
Pn - Pt 8:00 - 17:00
kontakt@automator.pl
O nas Blog Kontakt
 1. Strona główna

Regulamin

I. Rejestracja w serwisie, ochrona danych osobowych

 1. Podczas składania zamówienia w Sklepie Automator.pl (zwanym dalej: Sklepem). Klient wyraża zgodę na zamieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Hurtowni Motoryzacyjnej „GORDON" z siedzibą w Zamościu przy ul. Poznańskiej 62, kod poczt. 89-200. Firma wpisana jest do ewidencji przedsiębiorstw prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. Rejestr danych osobowych prowadzi się zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn. zm.). Klient wyraża zgodę zgodnie z powyższą ustawą na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach realizacji umowy oraz marketingowych. Zrealizowanie zamówienia przez Sklep nastąpi po uprzednim podaniu danych osobowych przez Klienta oraz wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie. Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych ponosi Klient. Rejestracja w naszym serwisie jest nieobowiązkowa przy przeglądaniu oferty sklepu. Proces rejestracji jest łatwy i zrozumiały. W celu zarejestrowania się w naszym serwisie należy wypełnić formularz pokazujący się po wciśnięciu przycisku „Zarejestruj się”. Formularz należy uzupełnić zgodnie z faktycznymi danymi. Dane te są niezbędne w celu dokonania dostawy we właściwe miejsce. Zarejestrowany użytkownik posiada osobiste konto, z którego może dokonywać zakupów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych zawartych w formularzu rejestracji serwis automator.pl zastrzega sobie prawo dezaktywacji konta.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Sklepu – Hurtowni Motoryzacyjnej „Gordon” Sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji w Sklepie.
 3. W posiadaniu Użytkownika znajduje się prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich zmiany, a także do usunięcia danych osobowych po uprzednim zwróceniu się z takim żądaniem. Podane przez Użytkownika dane wykorzystane będą w serwisach, których właścicielem jest Hurtownia Motoryzacyjna „GORDON” Sp. z o.o. , wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży. Dane osobowe nie zostaną udostępnione innym podmiotom, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do świadczenia usług w serwisie w sposób prawidłowy. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne.
 4. Dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Podane przez Klienta dane są przechowywane i zabezpieczone na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa:
  1. Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  2. Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 z poźn. zm.)
  3. Rozporządzenie z dnia 29.04.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. Nr 100, poz.1024)

II. Polityka prywatności „ RODO ”

HURTOWNIA MOTORYZACYJNA „GORDON” SP. Z O.O. ul. Poznańska 62,89-200 Zamość k. Bydgoszczy zapewnia przetwarzanie danych osobowych w spółce w sposób zgodny z Rozporządzaniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jak również obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z uwzględnieniem wytycznych upoważnionych organów.

 1. Co to są dane osobowe?

„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 1. Co to jest przetwarzanie danych osobowych?

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 1. Pojęcie Administratora danych.

„Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

 1. Co to jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych?

„Zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 1. Kiedy obowiązuje Polityka Prywatności?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których HURTOWNIA MOTORYZACYJNA „GORDON” SP. Z O.O. ul. Poznańska 62,89-200 Zamość k. Bydgoszczy jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których HURTOWNIA MOTORYZACYJNA „GORDON” SP. Z O.O. ul. Poznańska 62,89-200 Zamość k. Bydgoszczy przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

 1. Kto ma dostęp do Twoich danych?

Dostęp do danych osobowych w HURTOWNI MOTORYZACYJNEJ „GORDON” SP. Z O.O. ul. Poznańska 62,89-200 Zamość k. Bydgoszczy może mieć wyłącznie osoba posiadająca upoważnienie do ich przetwarzania. Zakres udzielonego upoważnienia może dotyczyć wyłącznie czynności niezbędnych do wykonania powierzonych jej zadań lub obowiązków. Fakt wydania upoważnienia, jego zakres oraz okres obowiązywania muszą być ewidencjonowane i przechowywane do celów kontrolnych. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

 1. Jak długo przetwarzamy Twoje dane.

Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów do których zostały zebrane. Miej jednak na uwadze, że charakter świadczonych przez nas usług sprawia, że w większości przypadków jesteśmy zobowiązani przepisami prawa przetwarzania danych nawet gdy już nie korzystasz z naszych usług. Takie zobowiązania wynikają z przepisów podatkowych, rachunkowych czy w celu realizacji roszczeń gwarancyjnych.

 1. Twoje prawa.

Pamiętaj, że posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody i w jej zakresie przed jej cofnięciem. Odpowiedni wniosek należy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Spółki.

 

 1. Przetwarzanie automatyczne.

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie występuje jednak profilowanie.

 1. Możemy też, w ograniczonym zakresie, zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies, które znajdują się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej.
 1. Dane kontaktowe.

Pamiętaj, że w przypadku pytań zawsze możesz się do nas zwrócić.

HURTOWNIA MOTORYZACYJNA „GORDON” SP. Z O.O.

ul. Poznańska 62,

89-200 Zamość k. Bydgoszczy

Tel: 523 350 019

E-mail: konatkt@automator.pl

 

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

Sklep działający pod adresem automator.pl, prowadzony jest przez: Hurtownię Motoryzacyjną „GORDON" Sp. z o.o. siedzibą w Zamościu przy ul. Poznańskiej 62 wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszcz, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000173710 , z kapitałem zakładowym 1 000 000 zł opłaconym w całości, nr NIP 967-09-51-593 , nr Regon 091582296. W celu prawidłowego działania sklepu należy posiadać dostęp do internetu oraz używać jednej z następujących przeglądarek: Opera, Mozilla FireFox, Google. Chrome, Internet Explorer. Pliki do wydruków zamieszczane są w formie pdf.

 1. Sklep internetowy automator.pl (zwany dalej Sklepem lub Sprzedającym) prowadzi sprzedaż towarów dla Klientów za pośrednictwem sieci Internet. Wszelkie konsultacje między sprzedającym a klientem będą dobywać się na odległość. Korespondencja i rozmowy prowadzone będą w języku polskim w sposób jasny, czytelny i zrozumiały. Koszt rozmów telefonicznych, zgodnie z cennikiem operatora Orange Polska S.A. ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice, ponosi Klient.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę automator.pl oraz telefonicznie jedynie podczas awarii strony pod numerami telefonów 523 350 019. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje drogą elektroniczną wiadomość, że dane zlecenie dotarło do Sklepu.
 3. Warunki przyjęcia zamówienia do realizacji:
  1. Realizacja zamówień płatnych przy odbiorze lub przelewem rozpoczyna się po tym, jak Sprzedający otrzyma od Klienta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem złożonego zamówienia, która jest odpowiedzią na informację o zleceniu otrzymanym przez Sklep.
  2. Zamówienia płatne kartą kredytową realizowane są od momentu autoryzacji karty.
 4. Realizacja zamówienia nastąpi pod warunkiem, że zamówiony asortyment jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności towarów, którymi jest zainteresowany Klient, istnieje możliwość kontaktu z Działem Sprzedaży pod numerami telefonów 523 350 019. Opłaty z tytułu połączeń telefonicznych naliczane są zgodnie z cennikiem operatora Orange Polska S.A. ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice. W celu zweryfikowania informacji na temat danego towaru oraz jego ewentualnego zamówienia należy kontaktować się z Działem Sprzedaży. W takich przypadkach realizacja musi zostać poprzedzona wcześniejszym przelewem na całą kwotę zamówienia wraz z kosztami doręczenia.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku stwierdzenia błędnego przypisania danej części do modelu pojazdu Klienta przez producenta części, o czym kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
 6. Sprzedaż promocyjna oraz wyprzedaże posiadają określoną liczbę towarów. Realizacja zamówień towarów promocyjnych oraz towarów z wyprzedaży następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na dany asortyment. Towary w cenie promocyjnej oraz towary z wyprzedaży dostępne są do wyczerpania zapasów.
 7. Do każdej paczki wraz z listem przewozowym dodawany jest dokument sprzedaży wybrany podczas składania zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia umowy. Przez dokument sprzedaży rozumie się:
  1. Fakturę VAT wystawianą w momencie, gdy wszystkie towary dodane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Otrzymana faktura VAT nie wymaga podpisu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ).
  2. Paragon.
  3. Klient posiada możliwość dokonywania zmian w zamówieniu do chwili jego potwierdzenia na stronie Sklepu. Wycofanie złożonego zamówienie jest możliwe do momentu jego wysłania, poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta drogą elektroniczną pod adresem automator.pl/zawartosc?c=contact lub telefonicznie pod numerami telefonów 523 350 019.

IV. Czas realizacji zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi jeden dzień roboczy. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów ze Sklepu. Sklep zastrzega sobie, że towar wysyłany jest tylko w obrębie Polski.
 2. Termin otrzymania przesyłki określany jest na podstawie godziny potwierdzenia zamówienia, bądź w przypadku płatności przelewem według czasu zaksięgowania płatności:
  1. Zamówienia potwierdzone do godziny 16:00 zostaną dostarczone w następnym dniu roboczym.
  2. W przypadku, gdy potwierdzenie zamówienia nastąpi po godzinie 16:00 dostarczenie towaru z zamówienia nastąpi w drugim dniu roboczym.
 3. Sklep automator.pl nie odpowiada za opóźnienia w doręczeniu zamówienia wywołane przez nie wywiązywanie się firmy kurierskiej z umów obsługi przewozowej. Margines błędu dostawy uzależniony jest od dostawcy towaru i może ulegać zmianie.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane przez podanie błędnych, bądź niedokładnych danych do wysyłki przez Klienta.

V. Ceny towarów

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do:
  1. Zmiany cen asortymentu znajdującego się w ofercie Sklepu.
  2. Wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu.
  3. Przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
 2. Ceny towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Koszty dostawy są zależne od rodzaju dokonanej płatności oraz gabarytów przesyłki.

VI. Formy płatności

W celu odbioru towaru, konieczne jest uiszczenie opłaty za dany towar kartą lub za pobraniem przy odbiorze towaru.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówienie:
  1. Płatność przy odbiorze: należność pobiera kurier.
  2. Płatność przelewem bankowym na konto sklepu na numer konta bankowego Sklepu.
 2. Klient posiada wybór odbioru osobistego, bądź wysyłki zamówienia na terytorium Polski:
  1. Wysyłka zamówienia poprzez firmę kurierską pod wskazany adres:

- zamówienie oraz kosztu transportu opłacone poprzez przelew bankowy,

- płatność za zamówienie i koszty dostawy przy odbiorze przesyłki,

  1. Odbiór osobisty w wybranej lokalizacji, bez ponoszenia dodatkowych kosztów transportu.

VII. Zwroty i wymiany

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827), konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego towaru, według zasad wynikających z przepisów prawa dotyczących zawierania umów na odległość. Prawo to dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy:

 1. Będzie odesłany w pełni kompletny,
 2. Produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone,
 3. Produkt i akcesoria nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 1. Kupujący jest obowiązany do odesłania towaru na adres: Hurtownia Motoryzacyjna „GORDON", Zamość, ul. Poznańska 62, 89-200 Szubin.
 2. Konsument ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru. Po tym terminie odstąpienie od umowy wygasa. W celu odstąpienia od umowy należy przesłać pisemne oświadczenie pocztą elektroniczną bądź tradycyjną.
 3. 3. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy jest dostępne na stronie: Odstąpienie od umowy
 4. W celu odstąpienia od zawartej umowy należy przesłać poprawnie wypełniony formularz odstąpienia od umowy:
  1. Pocztą adres: Hurtownia Motoryzacyjna Gordon Sp. z o.o. Dział Obsługi Klienta ul. Poznańska 62 89-200 Zamość k/Bydgoszczy lub
  2. E-mailem na adres: kontakt@automator.pl.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uznawana jest za niezawartą.
 6. Serwis niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy, listownie bądź drogą e-mailową, w zależności od wybranego przez Użytkownika sposobu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 8. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Serwis, Serwis nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Serwis wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Użytkownika do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrot środków pieniężnych nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.
 11. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. W przypadku, gdy dostarczony towar nie był zgodny z zamówieniem, należy skontaktować się niezwłoczne z Działem Reklamacji (523 350 019). Towar zostanie wymieniony na prawidłowy, na koszt Sprzedającego. Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym Sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę Sklep zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupiony asortyment, bez odsetek.

VIII. Reklamacje

CCały dostępny asortyment Sklepu pochodzi z legalnego źródła. Towary są oryginalne oraz mogą posiadać gwarancję jakości producenta. Wszystkie części znajdujące się w ofercie Sklepu należy montować w warsztatach specjalistycznych. Przedsiębiorca dostarcza rzeczy bez wad. Przestrzega on również kodeksu dobrych praktyk dla branży motoryzacyjnej.

 1. W przypadku wad fabrycznych towaru stwierdzonych przez Klienta po jego otrzymaniu, Klient ma prawo skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych, za pośrednictwem Działu Reklamacji, o ile gwarancja na dany towar została udzielona.
 2. Prawo do reklamacji jest ważne przez dwa lata od daty zakupu podanej na dokumencie zakupu.
 3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
  1. Wad fabrycznych.
  2. Uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu.
 4. Przed podpisaniem odbioru paczki należy sprawdzić, czy paczka nie posiada znamion uszkodzenia. Jeżeli występują znamiona uszkodzenia kurier powinien zapisać to na liście przewozowym w uwagach. Należy zwrócić uwagę na zapis: „Odebrałem bez zastrzeżeń". Prosimy o sprawdzenie przesyłki przy odbiorze w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego oraz pozostawienia Państwu jego egzemplarza. Protokół szkodowy powinien zostać spisany w dniu dostawy. Prosimy również o niezwłoczne poinformowanie Działu Reklamacji w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.
 5. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jakościowej jest potwierdzenie zakupu towaru. Identyfikacja Kupującego dokonywana jest na podstawie numeru zamówienia lub faktury. W przypadku towarów objętych gwarancją producenta towar zostaje wysłany do weryfikacji producentowi przez Sprzedającego.
 6. Klient ma możliwość reklamowania towaru u sprzedawcy jakim jest firma Hurtownia Motoryzacyjna „GORDON" Sp. z o.o. na podstawie przepisów prawa obowiązujących w chwili zgłaszania reklamacji. Taką reklamację należy zgłosić pisemnie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi składania reklamacji.
 7. Reklamację należy zgłosić w miejscu zakupu towaru, czyli u Sprzedającego, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Czas odpisania na e-mail z reklamacją wynosi 14 dni roboczych. W razie pytań dotyczących reklamacji możliwa jest konsultacja telefoniczna pod numerem telefonu 523 350 019.
 8. Po uzyskaniu wiadomości elektronicznej pracownicy Działu Reklamacji niezwłocznie skontaktują się z Państwem i poinformują o procedurze reklamacyjnej.
 9. Sklep ma maksymalnie 14 dni na odpowiedź w sprawie reklamacji. Jeśli w tym czasie Sklep nie ustosunkuje się do reklamacji, to taka reklamacja zostaje uznana automatycznie.
 10. W przypadku uznania reklamacji jakościowej lub stwierdzenia niezgodności towaru z umową wymiana zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych za uznane w procesie reklamacji części samochodowe.
 11. Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedającego. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego ponosi kupujący. Sprzedający zwraca koszty przesyłu po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 12. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień parametrów monitora Klienta. Nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów, ponieważ dostarczane są bezpośrednio przez producentów części. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie z Biurem Obsługi Klienta.
 13. W przypadku gdy, zgłoszona przez Klienta usterka nie występuje, bądź warunki gwarancji zostały naruszone firma automator.pl. ma prawo żądać od Klienta pokrycia poniesionych kosztów związanych z transportem oraz kosztów ekspertyzy. Produkt w takim przypadku jest odsyłany również na koszt kupującego.
 14. W przypadku, gdy dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
 15. Gwarancja, o ile dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne. Nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów zawieszenia.

IX. Postanowienia końcowe

Cennik oraz informacje zamieszczone na stronach Sklepu Automator nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a stanowią natomiast odzwierciedlenie oferty producenta, dlatego też, nie gwarantujemy pełnej dostępności produktów zawartych w cenniku. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Istnieje możliwość rozpatrywania roszczeń oraz sporów poprzez mediacje.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014r. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie automator.pl
 3. Wszelkie zdjęcia zamieszczone w Sklepie służą w większości poglądowemu przybliżeniu wyglądu towaru, co oznacza, że mogą odbiegać od faktycznego stanu produktu oraz są chronione przez prawa autorskie. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania i edycji zdjęć oraz treści z całego serwisu automator.pl.
 4. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie Automator. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

 

Oferta specjalna!
Infolinia dział Zamówień
523 350 019